• biuro@greenpl.org
  • +48 533 328 990
  • Polski
  • English

Inicjatywa rozwoju enegetyki odnawialnej

współpraca z nami

Initiative for development of renewable energy

Cooperation

O Nas

obrazek

Klaster Green Energy zajmuje się wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł: wiatru, wody, promieni słonecznych, biogazu, geotermii oraz rozwojem inteligentnej sieci elektroenergetycznych (Smart Grid). Współpraca w ramach Klastra dostarcza plany badawczo-rozwojowe, modernizacje i produkcje instalacji do najefektywniejszego pozyskiwania energii. Udział w projektach Klastra Green Energy zapowiedziały m.in.: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Dywersyfikacja źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej oraz dążenie do osiągnięcia niezależności energetycznej są celem wszystkich krajów świata i jednym z priorytetów UE. Adaptacja odnawialnych źródeł energii jest sposobem na ich osiągnięcie. Mimo ogromnego potencjału odnawialnych źródeł energii, Polska jest nadal daleko w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej. Brakuje nam chociażby infrastruktury energetycznej - poziom skablowania linii niskich napięć na polskiej wsi nie przekracza 3%, podczas gdy Holandia i Belgia mają niemal 100% skablowania przewodów pod ziemią i w kanałach

Poszczególne projekty realizowane w ramach Klastra Green Energy przybierają formę prawną w postaci konsorcjum. Szczegółowe informacje dotyczące procedury przystąpienia do Grupy zostały przedstawione w zakładce „Przystąpienie do GE”. Umowy zawierane w ramach Konsorcjum Klastra Green Energy określają cele, zasady działania i formy organizacyjne.

About Us

obrazek The Green Energy Cluster deals with implementation of new technologies and organisational solutions for generation of energy from renewable sources: wind, water, solar radiation, biogas, geothermal energy and development of smart electricity grids (Smart Grid). Cooperation within the Cluster provides research and development plans, modernisation and production of facilities for the most effective generation of energy. At the same time we encourage and help investing in such projects. Among others, the following institutions are willing to join the Green Energy Cluster: Association of Polish Electrical Engineers (SEP), PSE Operator and the Polish National Energy Conservation Agency S.A. (KAPE).

Diversification of energy sources, improving energy efficiency and making efforts to achieve energy self-sufficiency. These assumptions are the targets of all countries in the world and one of EU priorities. Adaptation of renewable energy sources is the way to achieve the abovementioned goals. Despite an enormous potential of renewable energy sources Poland is still far behind other European Union member states. We also lack energy infrastructure. For example the wiring level of low voltage networks (underground) in Polish villages does not exceed 3%, while Netherlands and Belgium have over 100% of wiring underground and in ducts.

Individual projects executed under the Green Energy Cluster assume a legal form of consortium. Detailed information concerning the procedure of joining the group is presented in the Entering GE tab. The contractual agreements made under the Green Energy Cluster consortium, in detail determine the objectives, principles of operation and organizational forms.

34

Państwa
Europejskie

European
Countries

34

Klastry
Europejskie

European
Clusters

386

Firmy
Europejskie

European
Companies

57

Współpraca
Świat

World
Cooperation

MIĘDZYNARODOWA SIEĆ TRANSFERU TECHNOLOGII

INTERNATIONAL NETWORK TECHNOLOGY TRANSFER