• biuro@greenpl.org
  • +48 533 328 990
  • Polski
  • English

Struktura

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLASTRA GREEN ENERGY:

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Klastra Green Energy wchodzą wyłącznie osoby powołane i odwoływane samodzielnie i niezależnie przez Podmioty Założycielskie Klastra Green Energy. Każdy Podmiot Założycielski Klastra Green Energy deleguje do Rady Nadzorczej Klastra Green Energy jednego przedstawiciela, który dysponuje jednym głosem. Do zadań Rady Nadzorczej należy nadzorowanie działalności Klastra Green Energy realizowanej przez Zarząd Klastra Green Energy.

Uchwały Rady Nadzorczej Klastra Green Energy podejmowane są większością głosów na posiedzeniach, przy prawidłowo zwołanym posiedzeniu. Obrady Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady. Przewodniczący jest wybierany przez Radę Nadzorczą spośród członków wchodzących w jej skład. Przewodniczący jest wybierany na czas nieokreślony i pełni funkcję aż do odwołania.

Zarząd

Zarząd Klastra Green Energy jest powoływany przez Radę Nadzorczą Klastra Green Energy w głosowaniu tajnym, na czas nieokreślony i każdy jej członek pełni funkcję aż do odwołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić do Zarządu jednego kandydata. Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Prezesa Zarządu wybiera spośród swego grona Zarząd większością głosów. W przypadku zarządu jednoosobowego powołany Członek Zarządu pełni automatycznie funkcję Prezesa Zarządu. Raz w roku Zarząd składa sprawozdanie Radzie Nadzorczej ze swojej działalności, w terminie do 30 czerwca po każdym roku sprawozdawczym. Zarząd może pełnić swoje funkcje społecznie lub odpłatnie, w zależności od obciążenia pracą i możliwości finansowych Klastra Green Energy. O sposobie wynagradzania Zarządu decyduje Rada Nadzorcza. Decyzje Zarząd Klastra Green Energy podejmuje większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

Rada Naukowa

Rada Naukowa Klastra Green Energy powoływana jest na czas nieokreślony a każdy jej członek pełni funkcję aż do odwołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej Klastra Green Energy może zgłosić do Rady Naukowej dowolną ilość kandydatów. Rada Naukowa jest jedno lub wieloosobowa. Członkowie Rady Naukowej są wybierani przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym. Rada Naukowa Klastra Green Energy jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Nadzorczej i Zarządu.

Rada Programowa

Rada Programowa Klastra Green Energy stanowi ciało doradcze Zarządu Klastra Green Energy. Radę Programową tworzą przedstawiciele członków Klastra Green Energy. Każdy z członków deleguje do Rady Programowej jednego przedstawiciela.